Relacja z infraBIM 2016


Konferencja infraBIM – Innowacyjne Technologie Cyfrowe w Budownictwie Infrastrukturalnym umożliwi spotkanie, wymianę poglądów oraz wskaże możliwości i sposoby wdrażania BIM w polskich projektach infrastrukturalnych. Skierowana jest do szerokiego grona przedstawicieli branży drogowej, kolejowej i mostowej a w szczególności: projektantów, wykonawców, nadzoru, dostawców oprogramowania, usług i produktów budowlanych, naukowców, prawników oraz oczywiście pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne.

THE OBJECTIVE OF THE CONFERENCE
The conference will enable the meeting, exchange of views and will point to the possibilities and ways of implementing BIM in infrastructure projects not only national but also cross border. The invitation is addressed to a wide range of representatives of infrastructure industry like roads, railways, bridges, waterways, and in particular: administration, owners, asset managers, designers, contractors, supervisors, software, services and building products providers, scientists, lawyers and, of course, public officials responsible for investments in infrastructure.


BIM (ang. Building Information Modelling), czyli po polsku modelowanie informacji o budowlach, stało się przedmiotem gorących dyskusji wśród polskich projektantów. Żywotnie interesują się tą technologią również wykonawcy i przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialnej za projekty infrastrukturalne. Wszystko to za sprawą dyrektywy unijnej, która zaleciła stosowanie elektronicznych modeli przy zamówieniach publicznych w sektorze budownictwa.

Zakłada się, że wykorzystanie tej technologii spowoduje m.in.:
– wzrost wydajności,
zmniejszenie sprzeczności w dokumentacji,
wyeliminowanie kolizji między branżami,
obniżenie ceny ofertowej,
eliminowanie błędów na budowie,
obniżenie kosztów użytkowania.

Why BIM
BIM (Building Information Modeling) has become a hot topic for the construction industry. They are interested in this technology contractor and representatives of public administration responsible for infrastructure projects. All this is due to the EU directive, which recommended the use of electronic models for public procurement in the construction sector.

It is assumed that the use of this technology will cause, among others:
– increase in productivity,
– reduce contradictions in the documentation,
– eliminating collisions between industries,
– lowering the bid,
– eliminating errors on site,
– lowering the cost of ownership.


 • technologia BIM – czym jest i jak ją wdrożyć
 • specyfika BIM w projektach infrastrukturalnych
 • BIM w projektowaniu dróg, kolei i mostów
 • interoperacyjność BIM i GIS
 • BIM w zamówieniach publicznych
 • integracja procesów projektowania i budowy
 • prowadzenie budowy przy użyciu modeli BIM
 • modele BIM w zarządzaniu i utrzymaniu obiektów
 • modele BIM w poszerzonej rzeczywistości (AR)
 • integracja technologii BIM SHM AR
 • BIM oraz Building Life Cycle Assessment (LCA)
  CONFERENCE TOPICS
 • BIM technology for infrastructure projects
 • BIM in transport infrastructure – success stories
 • interoperability of BIM and GIS
 • BIM in public procurement
 • integration of design and construction processes
 • conducting construction works with the use of BIM procedures
 • BIM models in management and maintenance of infrastructure
 • BIM and Augmented Reality (AR)
 • integration of BIM SHM AR technologies
 • BIM and Building Life Cycle Assessment (LCA)
 • Infrastructure Asset Management

Patronat | Patronage

 Patroni medialni | Media


Sprawą priorytetową dla Ministerstwa przy analizowaniu możliwości wdrożenia metodyki BIM jest włączenie w ten proces wszystkich jego głównych interesariuszy – środowisk branżowych, inwestorów publicznych i prywatnych, projektantów, wykonawców, środowiska naukowego oraz przedstawicieli administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego.

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

It is a priority for the Ministry to analyze the possibilities of implementing the BIM methodology to include all its main stakeholders – industry, public and private investors, designers, contractors, the scientific community and representatives of public administration at central and local level. Tomasz Żuchowski , Undersecretary of State in the Ministry of Infrastructure and Construction

Wierzę, że spotkanie stanie się punktem wyjścia dla konkretnych rozwiązań oraz zaowocuje ścisłą współpracą pomiędzy władzami samorządowymi oraz podmiotami realizującymi inwestycje.

Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski

I believe that the meeting will become the starting point for definite solutions and will result in close cooperation between local government and investment entities.

Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski

Prelegenci | Speakers

 

Wiktor Piwkowski

PZiTB

 

Adam Glema

Politechnika Poznańska

 

Piotr Dudek

MEng EUR Ing CEng MICE&PIIB

 

Janusz Bohatkiewicz

Politechnika Lubelska i EKKOM Sp. z o.o.

 

Adam Zofka

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Maciej Dejer

BIM Klaster

 

Jakub Kulig

BIM Project Manager, Robobat Polska

 

Maciej Kindler

Skanska UK

 

Marek Salamak

Politechnika Śląska

 

Marcin Abel

AECOM

 

Tomasz Owerko

AGH Kraków

 

Sławomir Woźniak

Construsoft

 

Wojciech Stolarski

Geotronics

 

Jacek Magiera

Politechnika Krakowska

 

Rafał Żuchowski

Politechnika Śląska

 

Piotr Żółtowski

YLE Inżynierowie

 

Tomasz Siwy

Novelty RPAS Sp. z o.o.

 

Marcin Januszka

Politechnika Śląska

 

Katarzyna Orlińska-Dejer

Datacomp Sp. zo.o.

 

Szymon Piechowiak

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Budownictwa


 

Łukasz Jarno

 JD Engineering

 

Aleksander Szerner

Skanska SA

 

Anna Tryfon Bojarska

Skanska SA

 

Marcin Sokołowski

Skanska SA

 

Nijaz Mehmedovic

Skanska Sweden


Galeria zdjęć | Photo Gallery

Gliwice

Miasto nowych technologii, członek World Technopolis Association, które zrzesza 80 najbardziej zaawansowanych technologicznie miast na świecie, centrum logistyczne o zintegrowanej infrastrukturze drogowej, kolejowej i żeglugowej.

Gliwice – the city of new technologies and Silesian University of Technology, a logistics centre for integrated road, railway and shipping infrastructure, member of World Technopolis Association, located in the heart of Silesia region close to the border of Visegrad V4 countries: Czech Rep, Hungary, Poland and Slovakia.


Organizator

BIG BANG Media przy współpracy z Politechniką Śląską

Kontakt

Halina Morawiak tel.: 604 415 073
Organizacja, promocja
konferencja@infrabim.pl
BIG BANG Media
ul. Górnych Wałów 52/13
44-100 Gliwice

For English-speaking:
Marek Salamak tel.: 502 359 037

Przewodniczący Komitetu Programowego
marek.salamak@polsl.pl
Katedra Mechaniki i Mostów Politechniki Śl.
ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice

Formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości